วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ระดับชั้น ป.1-6

  • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.1 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.1 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.1 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.1 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.1
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1
  • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.2 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.2 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.2 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.2
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.2
  • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.3 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.3 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.3 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.3
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.3
  • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.4 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.4 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.4 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.4 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.4
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.4
  • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.5 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.5 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.5
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.5
  • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.6 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.6 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.6 
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พละศึกษา ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา ป.6
ข้อสอบมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น